Wanneer heb ik recht op een vast contract?

Een werkgever kan na afloop van een tijdelijke arbeidsovereenkomst, een nieuw contract voor bepaalde tijd aanbieden. Maar bij het vierde contract ontstaat automatisch een contract voor onbepaalde tijd.

 

De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Werkgever en werknemer mogen een arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd aangaan. Deze arbeidsovereenkomst eindigt dan van rechtswege op de in de arbeidsovereenkomst bepaalde datum. De overeenkomst kan ook eindigen wanneer het werk waarvoor men aangenomen is, voltooid is of wanneer de werknemer die men vervangt, zijn arbeid hervat.

 

Stilzwijgende verlenging

Partijen kunnen deze arbeidsovereenkomst na afloop stilzwijgend voortzetten. Dit gebeurt doordat de werknemer na deze datum zijn werkzaamheden blijft verrichten en de werkgever hierin (stilzwijgend) toestemt. De arbeidsovereenkomst wordt in dat geval geacht te zijn voortgezet voor dezelfde duur, mits niet langer dan een jaar en onder dezelfde voorwaarden. Partijen kunnen na het aflopen van deze arbeidsovereenkomst ook een nieuwe schriftelijke arbeidsovereenkomst afsluiten. Er is hier echter wel een beperking aan verbonden.

 

Het ontstaan van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

De werkgever kan slechts drie keer een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met werknemer aangaan indien het dezelfde, of min of meer dezelfde functie / werkzaamheden betreft. Wil de werkgever daarna nog een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aangaan, dan wordt deze vierde arbeidsovereenkomst van rechtswege omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Verder ontstaat een arbeidsovereenkomst van onbepaalde tijd indien de arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd elkaar met tussenpozen van minder dan 3 maanden hebben opgevolgd en een periode van 36 maanden (inclusief de eventuele tussenpozen) hebben overschreden. Met ingang van de dag waarop de periode van 36 maanden wordt overschreden, ontstaat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

 

Afwijking mogelijk op grond van een CAO

Op grond van CAO-bepalingen kan afgeweken worden van het beginsel dat een vierde arbeidsovereenkomst van bepaalde tijd van rechtswege wordt omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. De CAO kan bepalen dat er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat indien bijvoorbeeld minder of meer dan drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd elkaar hebben opgevolgd.

Het is dus belangrijk om na te gaan of er een CAO van toepassing is verklaard op uw arbeidsverhouding en of deze CAO afwijkende bepalingen bevat over het ontstaan van een arbeidsovereenkomst van onbepaalde tijd. Bent u werkzaam via een CAO die LBV is overeengekomen en wilt u weten wanneer uw arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd klik dan hier.