LBV logovergroot

  • Arbeidsrecht  • 
  • Sociaal verzekeringsrecht  • 
  • Belastingrecht  • 
Word-lid-button.jpg

Wanneer heb ik recht op een vast contract?

Een werkgever kan na afloop van een tijdelijke arbeidsovereenkomst, een nieuw contract voor bepaalde tijd aanbieden.

Veranderingen door de invoering van de WWZ

Met de Wet werk en zekerheid (Wwz) is onder andere de positie van tijdelijke werknemers (flexwerkers) versterkt. Zo wordt het verschil tussen hun positie en die van werknemers met een vast contract kleiner. Bijvoorbeeld door sneller door te stromen naar een vaste baan. De meeste maatregelen voor flexwerkers gelden per 1 januari 2015. Een deel gaat in op 1 juli 2015.

Op 1 juli 2015 verandert er meer voor tijdelijke werknemers

Op dat moment verandert de ketenbepaling. De ketenbepaling regelt wanneer elkaar opvolgende tijdelijke contracten over gaan in een vast contract ontstaat. Vanaf die datum ontstaat een contract voor onbepaalde tijd als werkgever en werknemer:

  • meer dan 3 elkaar opvolgende tijdelijke contracten afsluiten;
  • langer dan 2 jaar gebruik maken van elkaar opvolgende tijdelijke contracten.

Er is sprake van opvolgende tijdelijke contracten als ze elkaar met een tussenperiode van zes maanden of minder opvolgen. Bij de berekening van de periode van 2 jaar tellen periodes van 6 maanden (of korter) tussen de tijdelijke contracten mee.

De nieuwe ketenbepaling geldt niet:

  • als het een arbeidsovereenkomst betreft van een leerling in het kader van een beroepsbegeleidende leerweg (bbl-opleiding)
  • als het een arbeidsovereenkomst betreft van een werknemer die jonger is dan 18 jaar en maximaal 12 uur per week werkt.

De mogelijkheden om bij CAO af te wijken van de ketenbepaling worden beperkt.

Wetgeving vóór 1 januari 2015

De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Werkgever en werknemer mogen een arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd aangaan. Deze arbeidsovereenkomst eindigt dan van rechtswege op de in de arbeidsovereenkomst bepaalde datum. De overeenkomst kan ook eindigen wanneer het werk waarvoor men aangenomen is, voltooid is of wanneer de werknemer die men vervangt, zijn arbeid hervat.

Het ontstaan van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

De werkgever kan slechts drie keer een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met werknemer aangaan indien het dezelfde, of min of meer dezelfde functie / werkzaamheden betreft. Wil de werkgever daarna nog een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aangaan, dan wordt deze vierde arbeidsovereenkomst van rechtswege omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Verder ontstaat een arbeidsovereenkomst van onbepaalde tijd indien de arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd elkaar met tussenpozen van minder dan 3 maanden hebben opgevolgd en een periode van 36 maanden (inclusief de eventuele tussenpozen) hebben overschreden. Met ingang van de dag waarop de periode van 36 maanden wordt overschreden, ontstaat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Afwijking mogelijk op grond van een CAO

Op grond van CAO-bepalingen kan afgeweken worden van het beginsel dat een vierde arbeidsovereenkomst van bepaalde tijd van rechtswege wordt omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. De CAO kan bepalen dat er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat indien bijvoorbeeld minder of meer dan drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd elkaar hebben opgevolgd.

Het is dus belangrijk om na te gaan of er een CAO van toepassing is verklaard op uw arbeidsverhouding en of deze CAO afwijkende bepalingen bevat over het ontstaan van een arbeidsovereenkomst van onbepaalde tijd. Bent u werkzaam via een CAO die LBV is overeengekomen en wilt u weten wanneer uw arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd klik dan hier.

Volg ons ook via:

Facebook_icon_grijs.jpg Twitter_icon_grijs.jpg WhatsApp_icon_grijs.jpg

Voeg het volgende telefoonnummer toe aan uw contacten om een Whatsapp-gesprek te beginnen met LBV:

00 31 6 83 56 17 54

Selecteer het telefoonnummer door deze lang aan te raken. Vervolgens kopieert u deze. Plak deze volgens weer door op uw telefoon naar Contacten > Nieuw te gaan.