Belangrijke veranderingen in het arbeidsrecht - LBV | Meer dan een vakbond

Belangrijke veranderingen in het arbeidsrecht

Nieuwsoverzicht

Het arbeidsrecht is met ingang van 1 augustus 2022 fors gewijzigd. De nieuwe wet- en regelgeving heeft als doel: meer transparantie en voorspelbare arbeidsvoorwaarden en een betere balans tussen werk en privé. LBV heeft voor jou de belangrijkste wijzigingen op een rij gezet. 

 

DE WET TRANSPARANTE EN VOORSPELBARE ARBEIDSVOORWAARDEN

 

1) INFORMATIEPLICHT UITGEBREID

De nieuwe wet- en regelgeving stelt minimumeisen aan de informatie die de werkgever aan de werknemer dient te verschaffen. De werkgever hoort voortaan binnen een week ná de aanvang van het dienstverband duidelijkheid te geven over de volgende zaken:

 • de naam en woonplaats van partijen;
 • de locatie waar de werkzaamheden verricht moeten worden of de vermelding dat de werknemer zijn arbeid op verschillende plaatsen verricht of vrij is zijn werkplek zelf te bepalen;
 • functie van de werknemer;
 • de aanvangsdatum van het dienstverband;
 • de einddatum of duur van de overeenkomst in het geval van een tijdelijk contract;
 • het loon, de afzonderlijke bestanddelen ervan, de wijze en frequentie van uitbetaling;
 • de normale dagelijkse of wekelijkse arbeidstijd en regelingen buiten de normale arbeidstijd en het loon daarvoor;
 • bij onvoorspelbaar werkpatroon, moet worden aangegeven dat het werk variabel is en ook het aantal gewaarborgde uren en het loon voor arbeid boven deze uren. Ook moet worden aangegeven de dagen en uren waarop de werknemer kan worden verplicht om arbeid te verrichten en de oproeptermijn;
 • de duur en de voorwaarden van een eventuele proeftijd.

De gegevens omtrent overige zaken, zoals de procedure omtrent ontslag en aanspraak op vakantie en andere betaalde verlofvormen, dient de werkgever binnen een maand ná de aanvang van het dienstverband aan de werknemer te verstrekken.

 

2) KOSTELOOS VERPLICHTE SCHOLING

Kosten van scholing voor de werknemer die noodzakelijk zijn om de functie naar behoren uit te kunnen oefenen, komen vanaf 1 augustus 2022  volledig voor rekening van de werkgever en mogen achteraf niet op de werknemer worden verhaald. Bovendien wordt de tijd die gemoeid is met scholing voortaan als arbeidstijd aangemerkt.

 

3) NEVENWERKZAAMAHEDEN TOEGESTAAN

Voorheen kon de werkgever een beroep doen op ‘zwaarwegend bedrijfsbelang’ voor het afwijzen van nevenwerkzaamheden. Door de nieuwe wet is een verbod op nevenwerkzaamheden uitsluitend gerechtvaardigd met een motivatie op grond van objectieve rechtvaardigingsgronden. Onder objectieve reden wordt onder meer verstaan:

 • gezondheid en veiligheid van de werknemer;
 • bescherming van de vertrouwelijkheid van bedrijfsinformatie;
 • integriteit van overheidsdiensten;
 • of het vermijden van belangenconflicten.

Objectieve rechtvaardigingsgronden dienen schriftelijk gemotiveerd te worden in de arbeidsovereenkomst van de werknemer.

 

4) GEEN OVERGANGSRECHT

Er is geen sprake van overgangsrecht. Met ingang van 1 augustus 2022 is de wet onmiddellijk in werking getreden. Alle bedingen met betrekking tot studiekosten in de CAO zijn in strijd met de wet en derhalve nietig. Dit geldt ook voor afspraken over het terugbetalen van scholingskosten voor arbeidsovereenkomsten die vóór 1 augustus 2022 zijn overeengekomen.

 

5) DE WET BETAALD OUDERSCHAPSVERLOF

Ouders met een kind jonger dan 8 jaar oud hebben recht op 26 keer de arbeidsduur per week ouderschapsverlof. Met ingang van 2 augustus 2022 kunnen zij over 9 weken van het ouderschapsverlof een uitkering van het UWV ontvangen. De hoogte van de uitkering bedraagt 70 procent van het op dat moment geldende dagloon van de ouder, met een maximum van 70 procent van het maximum dagloon (232,90 euro).

De belangrijkste punten voor betaald ouderschapsverlof op een rij:

 • betaald ouderschapsverlof duurt minimaal 1 en maximaal 9 weken;
 • binnen 1 jaar na geboorte of adoptie van het kind aanvragen;
 • verlofuren flexibel opneembaar;
 • uitkering wordt achteraf aangevraagd, ten minste nadat 1 keer het aantal uren van de werkweek verlof is opgenomen.

 

VRAGEN? BEL GERUST OF LOOP GEWOON BIJ ONS BINNEN. DE KOFFIE STAAT ALTIJD KLAAR!


 

Sherisse Wongsoredjo

 

 

LBV is elke dag van 9:00 – 17:00 uur bereikbaar

088-2663000

Strevelsweg 700/612

3083 AS Rotterdam

Deze website maakt gebruik van cookies om u een optimale gebruikerservaring te bieden.

Meer info