Onderhandelingsresultaat CAO Kinderopvang - LBV | Meer dan een vakbond

Onderhandelingsresultaat CAO Kinderopvang

Nieuwsoverzicht

LBV en BVOK betrokken bij de CAO Kinderopvang MKMB hebben vanaf begin september 2022 in een positieve sfeer met elkaar gesproken over een aantal noodzakelijke wijzigingen van de CAO. Hieronder de highlights van dit onderherhandelingsresultaat CAO Kinderopvang MKMB 2021-2024.

 

LOOPTIJD

De CAO Kinderopvang MKMB wordt tussentijds verlengd met 1 jaar. De CAO expireert op 31 december 2024. 

 

LOONSverhoging

 • Op 1 januari 2023 stijgt het loon eerst met 115 euro bruto per maand en vervolgens met 1,25 procent. Gemiddeld komt dit neer op een verhoging van 5,55 procent.
 • Door de stijging van het wettelijk minimumloon, stijgen de onderste loonschalen meer dan bovenstaande en worden deze schalen zodanig aangepast dat ze een positieve invloed heeft op de sociale impact voor deze doelgroep.
 • Op 1 januari 2024 stijgt het loon met 3 procent.
 • Op 1 mei 2024 stijgt het loon nog eens met 1,5 procent.

 

VERHOGING Eindejaarsuitkering

De eindejaarsuitkering die in december van elk kalenderjaar wordt uitbetaald wordt verhoogd met 1 procent vanaf 1 januari 2024 en komt daarmee maximaal op 4 procent.

Werkgevers kunnen vanaf 2024 SMART-afspraken maken met de OR of PVT en zo een resultaatafhankelijke beloning invoeren. Indien werkgevers daarvan afzien, dan betalen zij de 4 procent volledig uit in december van het betreffende jaar.

 

REISKOSTEN VERHOGING

De kilometervergoeding in de standaardregeling reiskosten woon-werkverkeer, indien de werkgever geen eigen regeling heeft vastgesteld, wordt per 1 januari 2023 verhoogd naar 21 cent per kilometer; de overige voorwaarden wijzigen niet.

 

Gratificatie invoeren

Vanaf 1 januari 2023 wordt de mogelijkheid ingevoerd om een gratificatie op ondernemingsniveau in te voeren voor een deel van de werknemers of voor alle werknemers. Het betreft een incidentele regeling en werknemers kunnen er geen rechten in de toekomst aan ontlenen. Ook kan de gratificatie afhankelijk worden gesteld van criteria al dan niet na overleg met OR of PVT.

 

functiedifferentiatie bevorderen

Er zijn veel functies in de CAO, maar die gelden voor 20 procent van de werknemers en niet of nauwelijks voor de meest voorkomende functie, de Pedagogisch Medewerker (PM).

In de CAO komt meer differentiatie, zodat werknemers meer mogelijkheden ervaren in doorgroei, waarbij naast de huidige PM’er (medior), aandacht komt voor:

 • een junior functie. Die zit qua inschaling op de PM (BBL) en geldt ook voor startende PM’ers zoals ervaren groepshulpen (als derde PM op een babygroep), anders gekwalificeerden op de BSO (als derde PM’er op de BSO), en dergelijke. Speciale aandacht is er voor opleiding (pedagogische modules) in het eerste jaar. Ook de pedagogische coaches worden dan extra ingezet in de begeleiding;
 • een senior functie: zoals leermeester, activiteitenbegeleider of Team Assistent. De inschaling loopt tot twee periodieken boven de standaard (medior) PM-functie.

 

instroom en doorstroom verhogen

BVOK en LBV spannen zich meer dan maximaal in om de instroom te bevorderen door een aantal ingrijpende maatregelen; in 2025 zijn er voldoende werknemers als ‘Gratis Kinderopvang’ start:

 • diploma aanpassingen van 2018 worden voor een belangrijk gedeelte terug gedraaid, zodat werknemers meer mogelijkheden hebben om op KDV én BSO te werken, zeker voor oude opleidingen en voor werknemers met veel ervaring;
 • groepshulpen met ervaring kunnen worden ingezet als derde (junior) PM’er op een babygroep, waardoor er een optimale samenwerking ontstaat en minder verschillende gezichten. De pedagogische coaches zorgen voor extra ondersteuning in de beginfase en groepshulpen krijgen een jaar de tijd om zich de werkzaamheden eigen te maken én terugkeergarantie naar de oude baan! Pilots starten in 2023, invoering in 2024.
 • anders gekwalificeerden op de BSO met niveau 3 of met niveau 2 (met 5 jaar andere werkervaring) mogen als derde PM’er op de BSO staan. De werkgever  moet aantoonbaar aandacht hebben voor de toegevoegde waarde die de AG meebrengt, zorgen voor een adequate inwerkperiode en voldoende begeleiding en training. In het eerste jaar begeleidt de pedagogische coach de AG extra en krijgt de AG pedagogische modules aangeboden i.v.m. voldoende kennis op dat vlak. Ook hier starten pilots in 2023 zodat invoering in de CAO per 2024 gerealiseerd wordt;
 • BVOK en LBV bevorderen dat het gelijkstellingsverzoek kosteloos wordt voor werknemers, de aanvraag sneller in behandeling wordt genomen en beantwoord, beargumenteerd bij afwijzing met meer mogelijkheid voor beroep en toelichting.

 

werkdruk verminderen

BVOK en LBV gaan zich actief inspannen om administratieve regeldruk te verminderen. Het gaat dan onder meer om:

 • eisen op het gebied van 3-uursregeling minder stringent maken;
 • vaste gezichtencriterium versoepelen onder meer door “ziek en piek”-regeling, waarbij meer afwijkingsmogelijkheden bij ziekte, verlof en opleiding mogelijk wordt;
 • beroepskracht-kind-ratio (BKR) invoeren op locatieniveau;
 • op eenvoudige wijze BSO-locaties kunnen samen voegen en/of clusteren bij vakantie, rustige dagen (woensdag en vrijdag) en bij activiteiten, daarbij moet de kwaliteit zo veel mogelijk geborgd worden door eenvoudige maatregelen;
 • meer mogelijkheden voor werkgevers om na overleg met OR of PVT zaken op te lossen op een zo eenvoudig mogelijke manier, passend bij de onderneming.

 

ziekteverzuim reduceren

BVOK en LBV constateren dat het hoge ziekteverzuim in de sector één van de oorzaken van toenemende werkdruk is. Daarom wordt de regeling voor arbeidsongeschiktheid gewijzigd. De mogelijkheid van de wachtdag bij herhaalde ziekmelding komt te vervallen. De loondoorbetalingsregeling wordt zo aangepast dat er een win-win ontstaat.

 

maand 1

100 procent

maand 2 tot en met 6

95 procent

maand 7 tot en met 12

90 procent

maand 13 tot en met 18

80 procent

maand 19 tot en met 23

75 procent

maand 24

70 procent

 

De regels bij gedeeltelijke arbeidsgeschiktheid worden hierop vernieuwd. BVOK en LBV beogen spoedige re-integratie binnen de functie en erbuiten te bevorderen.

 

ZZP'ER ALS PM'ER

Er zijn vele onderwerpen die spelen op arbeidsmarkt gebied. Daarvan heeft afgelopen jaar de discussie over de rol van ZZP’ers als Pedagogisch Medewerker een prominente rol gespeeld. Na diverse discussies in allerlei gremia hebben BVOK en LBV besloten om eisen aan ZZP’ers, uitsluitend in de rol van Pedagogisch Medewerker als collega op de groep, te stellen die misbruik van de ZZP’er voorkomen. Daarnaast is een evenwichtige balans tussen flexibele inzet en werkdrukreductie bij de overige werknemers noodzakelijk.

 

Daarnaast is een minimum- en maximumtarief voor de inzet van ZZP’er als PM’er afgesproken. In 2023 Het minimumtarief in 2023 bedraagt met inachtneming van het advies van de SER 30 euro per uur, het maximumtarief bedraagt in 45 per uur. De werkgever neemt daarbij de leeftijd en de ervaring mee in de beoordeling.

 

Diversen

BVOK en LBV vinden continuïteit en kwaliteit belangrijk in de sector en hebben daarom een aantal maatregelen die dit bevorderen:

 • de eindejaarsuitkering wordt bij tussentijdse uitdiensttreding niet uitgekeerd, tenzij de werkgever daaromtrent afspraken maakt met OR of PVT;
 • een contract voor bepaalde tijd kan zonder tussentijdse opzegmogelijkheid voor zowel de werkgever als de werknemer zijn;
 • een BBL’er kan vanaf het moment dat ze formatief inzetbaar is als vaste gezicht gelden en geldt dan als een reguliere PM’er, bij voorkeur op één vaste groep;
 • ook stimuleert de werkgever de anders gekwalificeerde PM’er uit de BSO om via BBL een beroepsopleiding te doen om door te stromen tot volwaardig PM’er;
 • de werkgever faciliteert werknemers bij niet groepsgebonden activiteiten;
 • een 40-urige werkweek kan op ondernemingsniveau worden ingevoerd. De werknemer kan ook het oorspronkelijke aantal uren blijven werken.

 

De teksten in de CAO worden met inachtneming van bovenstaande aangepast/gewijzigd.

 

 

Meer weten? Neem contact met ons op en laat je zelf door verbinden met een CAO-onderhandelaar.

 

Vakbond LBV 

Elke dag bereikbaar 9.00 – 17.00 uur

Strevelsweg 700/612

3083 AS Rotterdam

088-2663000

 

Deze website maakt gebruik van cookies om u een optimale gebruikerservaring te bieden.

Meer info